ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Бонус игра с награди от Идънред

1 декември 2021 г., 00:00 часа – 31 януари 2022 г., 23:59 часа


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Организаторът на Промоционалната кампания “Бонус игра с награди от Идънред” (наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „Медияпост Хит Мейл България“ ЕООД, със седалище в София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131468795, с ДДС номер BG131468795.

1.2. Възложител на Кампанията е „Идънред България“ АД, със седалище гр. София 1784, р-н "Слатина", бул. „Цариградско шосе“ 137, ет. 3, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 130526402, с ДДС номер BG130526402.

1.3. Участниците в Кампанията са длъжни да се съобразят с Официалните правила на Кампанията (наричани по-долу "Официални правила" или "Правила"). Правилата ще бъдат публикувани съгласно приложимото законодателство в България, на адрес в интернет www.promo.edenred.bg.

1.4. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът ще информира официално обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

 

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 1 декември 2021 г., 00:00 часа – 31 януари 2022 г., 23:59 часа, включително (наричан по-нататък "Периодна Кампанията").

2.2.  Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила.

2.3.  Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявил публично, както е посочено в раздел 1 по-горе.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:

3.1.1. навършило е 18 години;

3.1.2. направило е поне една трансакция на минимална стойност от 10 (десет) лева чрез своята Edenred Mastercard GiftCard в Периода на Кампанията.

3.1.3. направило е регистрация в уебсайта на играта – www.promo.edenred.bg в Периода на Кампанията по начина, описан в настоящите Правила.;  

3.1.4. има възможност лично да получи наградата на територията на Република България, при условията на Кампанията;

3.1.5. предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията;

3.1.6. не е лице, свързано с Организатора или Възложителя.

3.2. Свързани с Организатора или Възложителя лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора или Възложителя, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора или Възложителя, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията.

3.3. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години, дават свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани и обработвани за целите на Кампанията описани в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

 

4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

4.1.1. В периода на Кампанията да направи поне една трансакция на минимална стойност от 10 (десет) лева чрез своята  Edenred Mastercard GiftCard в Периода на Кампанията.

4.1.2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promo.edenred.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер, сериен номер на притежаваната Edenred Mastercard GiftCard.

4.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

4.3. Попълването на формата за регистрация може да се извърши само в периода  1 декември 2021г., 00:00 часа –31 януари 2022 г., 23:59 часа.  Извършването натрансакцията на минимална стойност от 10 (десет) лева чрез притежаваната Идънред подаръчна карта също трябва да е в рамките на периода 1 декември 2021г., 00:00 часа –31 януари 2022 г.., 23:59 часа.

4.4. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайтаwww.promo.edenred.bg.

 

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

 

5.1. За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 202 (двеста и два) броя награди, както следва:

·       100 бр. EdenredMastercardGift Cards, всяка заредена с 50 лв.

·       50 бр. тримесечни абонамента за A1 XploreTVGO мобилна телевизия

·       50 бр. тримесечни абонамента за Storytel

·       1 бр. телевизор PHILIPS 50PUS7505 UHD LED SMART TV, 50"

·       1 бр. Xbox Series S конзола

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

5.1.1 Всички участници, отговарящи на условията по т. 4.1 през Периода на Кампанията, ще бъдат включени в тегленето на гореописаните награди.

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

 

6.1. Описаните в 5.1. награди ще бъдат разпределени за теглене на различни дати. Видът и броят на наградите, както и датата на тяхното теглене, са установени в графика на т. 6.2. Тегленията на наградите ще се извършва на случаен принцип с помощта на специално разработен софтуер.

Всеки участник има право да участва само веднъж в тегленето на наградите, независимо от броя на притежаваните карти и броя на  трансакции, които е извършил/а през Периода на Кампанията. Повечето извършени трансакции през Периода на Кампанията не повишават броя на участията в тегленията на награди на съответния участник.

Трансакциите, тяхната минимална стойност и моментът на извършването им се проверяват служебно от служител на „Идънред България“ АД.

Печелившите ще бъдат обявявани 2 (два) дни след датата, на която се теглят наградите, в съответствие с графика, описан в т. 6.2.

6.2. График на тегления:

 

Дати на тегления

Дати на обявяване на печелившите

Вид на изтеглените награди

04.01.2022 г. /вторник/

06.01.2022 г. /четвъртък/

20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel

11.01.2022 г. /вторник/

11.01.2022 г. /вторник/

20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel

18.01.2022 г. /вторник/

18.01.2022 г. /вторник/

20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel

25.01.2022 г. /вторник/

25.01.2022 г. /вторник/

20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel

01.02.2022 г. /вторник/

01.02.2022 г. /вторник/

20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel;

1 бр. Смарт телевизор Philips 50"

1 бр. Xbox Series S конзола


*В случай че за съответното теглене няма достатъчен брой регистрирани трансакции, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.

6.3. За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници. 

6.4. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

6.5. В случай че в края на кампанията са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

 

РАЗДЕЛ 7. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Печелившите участници ще бъдат публикувани на промо сайта на Кампанията – www.promo.edenred.bg

С волеизявление за участие в Кампанията и съгласяване с настоящите Общи Условия, участникът се счита за информиран, че името, фамилията и част от телефонния му номер ще бъдат публикувани на гореописания сайт на кампанията – www.promo.edenred.bg в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш.

7.2. Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от обявяването на печелившите за конкретното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

7.3. Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

7.4. В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

7.5. Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

7.6. Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне), след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда. Разходите, свързани с получаването на съответната награда, са за сметка на Възложителя на кампанията.

7.7. Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.

7.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

7.9. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат всички парични награди, както и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторa или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за всички парични награди и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Към тази политика се отнасят Правилата за защита на данните на Идънред България (налични на https://www.edenred.bg/employees/politika-za-poveritelnost/) и Политиката за защита на личните данни на „Медияпост хит мейл България“ (налични на https://mediaposthitmail.bg/pzld/ ).


РАЗДЕЛ 9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

 9.1. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от него.

 9.2. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно и по решение на Организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на Кампанията www.promo.edenred.bg поне 24 часа преди прекратяване на Кампанията.

РАЗДЕЛ 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

10.1. Организаторът има правото да предприема необходимите мерки в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на Кампанията, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на Кампанията.

10.2. В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.

10.3. В случай че за някой от участниците бъде доказано от Организатора и/или неговите представители, че е спечелил награда с помощта на измама, Организаторът има право да търси обезщетение за направените разходи по време на процедурата за определяне на победителите и изпращане на наградите.

10.4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес. 

10.5. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в Кампанията с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.

10.6. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  Кампанията в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.

10.7. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяния, прекъсвания или невъзможност в  изпълнението в срок на етапи или части от кампанията, поради настъпили форсмажорни обстоятелства.

 

РАЗДЕЛ 11. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

 

11.1. Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след нейния край. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата, посочена като край на Кампанията. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разгледани. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на организатора: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.

11.2. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

11.3. Решенията на Организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи.